Wykonywanie działalności gospodarczej może niekiedy wiązać się z pewnymi okresowymi trudnościami w firmie. Rozwiązaniem takiego stanu rzeczy może być zawieszenie działalności, które jest dopuszczalne przez polskie ustawodawstwo. Wiąże się to jednak z obowiązkiem dopełnienia określonych formalności – sprawdźmy jak poprawnie przejść przez całą procedurę. 

Czym jest zawieszenie działalności? 

Zgodnie z treścią art. 22 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. 

Z uprawnienia tego może skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. 

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w spółce cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. 

Zawieszenie działalności jest formą czasowego zaprzestania prowadzenia przedsiębiorstwa. Pamiętajmy jednak, że może ono mieć miejsce od 30 dni do maksymalnie 24 miesięcy (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS) albo na czas nieokreślony, nie krótszy jednak, niż 30 dni (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG). Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym. 

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 listopada 2019 r. (sygn. akt III AUa 345/19), zaprzestanie działalności gospodarczej może być okresowe i spowodowane przerwą w jej wykonywaniu. Musi jednak wiązać się z wolą zaprzestania działalności gospodarczej w sposób definitywny, co winno znaleźć formalny wyraz w wyrejestrowaniu działalności z ewidencji działalności gospodarczej, względnie w jej zawieszeniu. 

Zawieszenie działalności gospodarczej nie wymaga podawania konkretnej przyczyny czasowego zaprzestania świadczenia usług lub sprzedaży towarów. Najważniejsze jest złożenie wniosku, który staje się podstawą zawieszenia.  

W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej albo do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego. 

W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. 

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej może być złożony w tradycyjnej formie papierowej we właściwym urzędzie miasta lub gminy (decyduje siedziba przedsiębiorstwa) albo w elektroniczny sposób (konieczne jest wówczas posiadanie dostępu do konta w CEIDG, certyfikowanego kwalifikowanego podpisu albo profilu zaufanego na koncie ePUAP). Pismo nie podlega żadnej opłacie i może być złożone wyłącznie przed przedsiębiorcę, który chce zawiesić swoją działalność. 

Czego nie wolno robić w trakcie zawieszonej działalności gospodarczej? 

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca: 

  • może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów; 
  • może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 
  • może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie; 
  • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 
  • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; 
  • może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 
  • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą; 
  • może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. 

Podstawa prawna: 

  • Art. 22-25 Prawa przedsiębiorców