Opłacanie składek ubezpieczeniowych do KRUS oraz osiągnięcie odpowiedniego wieku uprawnia do starania się o emeryturę rolniczą. Wiele osób sądzi, że tego rodzaju świadczenia są znacznie wyższe, niż ma to miejsce w przypadku emerytur wypłacanych przez ZUS. Czy to stwierdzenie jest prawdziwe? Sprawdźmy więc ile dokładnie wynosi emerytura rolnicza. 

Warunki uzyskania emerytury rolniczej 

Zgodnie z treścią art. 19 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: 

  • osiągnął wiek emerytalny; wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat; 
  • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. 

Emerytura rolnicza przysługuje także ubezpieczonemu rolnikowi, który do 31 grudnia 2017 r. spełnił łącznie następujące warunki: 

  • osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną; 
  • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat; 
  • zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. 

Jeżeli zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej jest spowodowane wywłaszczeniem gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ich zbyciem na cel uzasadniający wywłaszczenie albo trwałym wyłączeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, użytków rolnych z produkcji rolniczej z przyczyn niezależnych od rolnika, warunek podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat uważa się za spełniony, jeżeli rolnik podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 12 lat i 6 miesięcy. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 23 września 2013 r. (sygn. akt IV U 939/13), jak wynika z utrwalonego orzecznictwa, zasadą obowiązującą przy kwalifikowaniu określonego czasu jako okresu podlegania danemu rodzajowi ubezpieczenia społecznego jest, iż za okres rolniczego ubezpieczenia społecznego może zostać uznany wyłącznie ten okres, za który opłacono składki na to ubezpieczenie. Inaczej rzecz ujmując, przesłanką uzyskania prawa do emerytury jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w rozumieniu opłacania składek na to ubezpieczenie. 

Wysokość emerytury rolniczej 

Wysokość świadczenia emerytalnego uzyskiwanego przez rolnika uzależniona jest od wysokości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a także od okresu ich przekazywania do KRUS. Obowiązuje w tym zakresie podobna zasada, jak przy obliczaniu wysokości emerytury wypłacanej przez ZUS – im wyższe i dłużej opłacane były składki, tym wnioskodawca może liczyć na większe świadczenie.  

Emerytura rolnicza jest okresowo waloryzowana, co oznacza, że jej wysokość zmienia się mniej więcej co roku. Wpływ na to ma m.in. inflacja oraz podwyżki proponowane przez rząd. Od dnia 1 marca 2020 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 29 lutego 2020 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 252) – wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 103,56%, nie mniej niż o kwotę 70 zł. 

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 18 lutego 2020 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 972,40 zł (wzrost o 3,56% w stosunku do emerytury podstawowej wypłacanej w 2019 r.). 

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2020 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 972,40 zł przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 70 zł. W taki sposób od dnia 1 marca 2020 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 29 lutego 2020 r. Jeżeli świadczenie ustalone w sposób określony powyżej, jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2020 r. 1.200,00 zł) – podwyższa się je z urzędu do 1.200,00 zł. 

Pamiętajmy jednak, że do 1.200,00 zł nie zostaną podwyższone: 

  • emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze), 
  • świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia, 
  • emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną, 
  • emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata. 

Podstawa prawna: 

  • Art. 19 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników