W ostatnich miesiącach obserwujemy spore zmiany w polskim ustawodawstwie, mające na celu wsparcie obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Polski w wyniku tragicznych wydarzeń wojennych w ich ojczyźnie. Jedną z najważniejszych nowelizacji jest zmiana przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która bezpośrednio wpływa na możliwości zatrudnienia i pobytu pomocników rolnika z Ukrainy. Wprowadzone regulacje mają istotne znaczenie zarówno dla samych obywateli Ukrainy, jak i dla polskiego sektora rolnego, który od lat boryka się z niedoborem rąk do pracy. 

Główne zmiany w przepisach 

Nowelizacja przepisów przewiduje wydłużenie okresu, w którym obywatele Ukrainy, przybywający na terytorium Polski po 24 lutego 2022 roku, mogą przebywać w kraju na zasadach określonych przez specjalną ustawę. Zgodnie z nowymi regulacjami, ten okres został przedłużony do 30 czerwca 2024 roku. Oznacza to, że pomocnicy rolnicy z Ukrainy mogą nadal legalnie wspierać polskie gospodarstwa rolne, korzystając z możliwości zawierania umów o pomoc przy zbiorach. Ta zmiana jest odpowiedzią na pilne potrzeby sektora rolnego, który jest zależny od pracy obywateli Ukrainy, zwłaszcza w obszarach produkcji roślinnej i zwierzęcej. 

Konsekwencje wyjazdu z Polski 

Ważnym aspektem nowelizacji jest także uregulowanie kwestii legalnego pobytu obywateli Ukrainy w przypadku opuszczenia terytorium Polski. Zgodnie z nowymi przepisami, wyjazd na okres dłuższy niż 30 dni skutkuje utratą prawa do legalnego pobytu na podstawie ustawy. Podobnie, skorzystanie z ochrony czasowej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, również może pozbawić obywatela Ukrainy możliwości powrotu i legalnego pobytu w Polsce. Ta regulacja wymaga od obywateli Ukrainy i ich pracodawców szczególnej uwagi i planowania, aby uniknąć nieprzewidzianych trudności związanych z legalnością pobytu i pracy. 

Obowiązki ubezpieczeniowe 

W ramach nowelizacji ustawy szczególny nacisk położono także na kwestię ubezpieczeń dla pomocników rolnika z Ukrainy. Osoby te, świadczące pomoc w gospodarstwach rolnych, muszą być objęte ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym, macierzyńskim w ograniczonym zakresie, a także ubezpieczeniem zdrowotnym. To zobowiązanie leży po stronie pracodawcy, czyli rolnika, który decyduje się na zatrudnienie pomocnika z Ukrainy. Zapewnienie odpowiedniego ubezpieczenia jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także formą ochrony zdrowia i życia pracowników, co w dłuższej perspektywie przekłada się na stabilność i efektywność pracy w sektorze rolnym. 

Znaczenie dla sektora rolniczego 

Wprowadzone zmiany mają dalekosiężne konsekwencje dla polskiego sektora rolniczego. W obliczu demograficznych wyzwań i zmniejszającej się liczby osób zdolnych do pracy w rolnictwie, pomocnicy rolnicy z Ukrainy stanowią cenny zasób siły roboczej. Dzięki nowelizacji, polscy rolnicy mogą kontynuować współpracę z obywatelami Ukrainy, co jest niezwykle istotne w okresach wzmożonych prac polowych, takich jak siewy czy zbiory. Stabilność tej formy wsparcia pracy jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości produkcji i bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce. 

Podsumowując, nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy stanowi odpowiedź na bieżące potrzeby polskiego sektora rolniczego oraz na trudną sytuację, w jakiej znaleźli się obywatele Ukrainy. Poprzez zapewnienie dłuższego okresu legalnego pobytu i pracy, jak również przez regulacje dotyczące ubezpieczeń, polski rząd dąży do stworzenia warunków dla stabilnej i efektywnej współpracy między polskimi rolnikami a pomocnikami rolnymi z Ukrainy. 

Podjęte zmiany w przepisach dotyczących pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce, szczególnie w sektorze rolnym, są świadectwem elastyczności i zdolności polskiego ustawodawstwa do dostosowywania się do zmieniających się realiów społeczno-gospodarczych. Wydłużenie legalnego pobytu pomocników rolnika z Ukrainy do końca czerwca 2024 roku otwiera drogę do dalszego, niezbędnego wsparcia dla polskiego rolnictwa, jednocześnie zapewniając obywatelom Ukrainy stabilność i bezpieczeństwo. 

Warto jednak pamiętać o obowiązkach, jakie nałożono zarówno na pracowników, jak i pracodawców, w szczególności w kontekście ubezpieczeń. Te wymogi są istotne dla zapewnienia ochrony zdrowotnej i socjalnej pracownikom, co przekłada się na ich dobrostan i efektywność pracy. Należy także mieć na uwadze konsekwencje związane z wyjazdem z Polski na okres dłuższy niż 30 dni, co może skomplikować możliwość powrotu i dalszego legalnego pobytu. 

Przedłużenie okresu legalnego pobytu pomocników rolnika z Ukrainy jest krokiem naprzód w budowaniu solidarności międzynarodowej oraz wsparciu dla sektora rolniczego w Polsce. Ta zmiana prawna nie tylko odpowiada na bieżące potrzeby rynku pracy, ale także pokazuje gotowość Polski do stawiania czoła wyzwaniom humanitarnym. Ważne jest, aby zarówno pracodawcy, jak i pracownicy byli świadomi nowych regulacji i odpowiedzialnie podchodzili do wywiązywania się z nałożonych na nich obowiązków. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/krus/dalsze-wydluzenie-okresu-legalnego-pobytu-pomocnika-rolnika–obywatela-ukrainy