KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, to instytucja, która odgrywa zasadniczą rolę w systemie ubezpieczeń społecznych dla rolników w Polsce. Jest to odpowiednik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), ale dedykowany wyłącznie osobom prowadzącym działalność rolniczą. KRUS obsługuje ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie dla rolników, ich domowników oraz pomocników rolnika. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej funkcjonowaniu KRUS, jego źródłom finansowania, a także rodzajom świadczeń, jakie oferuje.

Struktura organizacyjna KRUS


KRUS podlega Ministrowi Rozwoju Wsi, a jej struktura organizacyjna zapewnia sprawne funkcjonowanie i dostępność usług dla rolników na terenie całego kraju. Na czele instytucji stoi Prezes, powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, który zarządza Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Prezes współpracuje z dyrektorami Biur Centrali, Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych, co umożliwia efektywną realizację zadań KRUS.

KRUS posiada centralną strukturę zarządzania, która obejmuje:

Centrala – główne biuro odpowiedzialne za strategiczne decyzje i zarządzanie funduszami.
16 oddziałów regionalnych – jednostki odpowiadające za realizację zadań KRUS na poziomie wojewódzkim. KRUS posiada oddziały regionalne w miastach: OpoleCzęstochowaKrakówRzeszówLublinKielceŁódźWrocławZielona GóraPoznańBydgoszczWarszawaBiałystokOlsztynKoszalin, i Gdańsk.
256 placówek terenowych – lokalne biura, które zapewniają dostępność usług KRUS dla rolników w całym kraju.

Władze KRUS

Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kieruje Prezes, będący centralnym organem administracji publicznej podległym ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. Prezesa Kasy powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii Rady Rolników.

Zgodnie z art. 76 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Prezes KRUS pełni z urzędu funkcję zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Nadzór nad jego działaniem prowadzony jest przez Radę Rolników. Prezes KRUS może mieć jednego lub wielu zastępców, których powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek Prezesa, po zasięgnięciu opinii Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Za realizację zadań przydzielonych poszczególnym strukturom KRUS odpowiadają przed Prezesem dyrektorzy Biur Centrali Kasy, dyrektorzy Oddziałów Regionalnych, kierownicy Placówek Terenowych oraz dyrektorzy innych jednostek organizacyjnych, takich jak centra rehabilitacji rolników i ośrodki rehabilitacyjne. Taki system zarządzania zapewnia skuteczne funkcjonowanie instytucji oraz efektywną obsługę rolników w całym kraju.

Gospodarka finansowa KRUS

Finansowanie KRUS opiera się na dwóch głównych źródłach: składkach ubezpieczonych oraz dotacjach z budżetu państwa. Składki płacone przez rolników pokrywają jedynie niewielką część wydatków KRUS, co sprawia, że dotacje z budżetu państwa są niezbędne do utrzymania płynności finansowej tej instytucji. 

W ramach KRUS funkcjonują różne fundusze, które odpowiadają za finansowanie poszczególnych rodzajów świadczeń i działalności. Najważniejsze z nich to: 

 • Fundusz Składkowy – gromadzi składki płacone przez rolników. 
 • Fundusz Emerytalno-Rentowy – finansuje wypłatę emerytur i rent. 
 • Fundusz Prewencji i Rehabilitacji – przeznaczony na działania prewencyjne oraz rehabilitacyjne. 
 • Fundusz Administracyjny – pokrywa koszty administracyjne funkcjonowania KRUS. 
 • Fundusz Rezerwowy – stanowi zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. 

Ubezpieczenie społeczne rolników

Ubezpieczenie w KRUS może być obowiązkowe lub dobrowolne. Obowiązkowe ubezpieczenie dotyczy rolników, ich domowników oraz pomocników rolnika. Rolnicy zobowiązani są do zgłoszenia do KRUS wszystkich osób pracujących w ich gospodarstwie, które nie są objęte innym systemem ubezpieczeń społecznych. Z kolei dobrowolne ubezpieczenie w KRUS jest dostępne na wniosek zainteresowanej osoby, która nie spełnia warunków obowiązkowego ubezpieczenia. 

Zakres ubezpieczeń obejmuje emerytury, renty, zasiłki chorobowe, macierzyńskie, pogrzebowe oraz inne świadczenia. Dzięki temu, rolnicy i ich rodziny mają zagwarantowane wsparcie w razie choroby, wypadku przy pracy, a także zabezpieczenie na okres starości.

Świadczenia z KRUS 

Rolnicy ubezpieczeni w KRUS mają prawo do różnorodnych świadczeń. Emerytury rolnicze przysługują kobietom po osiągnięciu 60 lat, a mężczyznom po 65 roku życia, pod warunkiem, że posiadają co najmniej 25 lat stażu ubezpieczeniowego. Ponadto, KRUS wypłaca renty rolnicze dla osób, które utraciły zdolność do pracy w gospodarstwie rolnym z powodu choroby lub wypadku.

Inne świadczenia obejmują: 

 • Dodatki pielęgnacyjne – dla osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki. 
 • Zasiłki chorobowe – wypłacane w przypadku czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. 
 • Zasiłki macierzyńskie – dla rolniczek, które urodziły dziecko. 
 • Zasiłki pogrzebowe – na pokrycie kosztów pogrzebu. 
 • Świadczenia uzupełniające – dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 

Dodatkowe zadania KRUS 

KRUS prowadzi także szereg działań wykraczających poza standardowe ubezpieczenia społeczne. Jednym z ważniejszych obszarów działalności jest prewencja wypadków przy pracy w rolnictwie oraz edukacja rolników w zakresie bezpieczeństwa pracy. W ramach tych działań KRUS organizuje szkolenia, kampanie informacyjne oraz konkursy mające na celu zwiększenie świadomości na temat zagrożeń i metod ich unikania. 

Kolejnym istotnym zadaniem KRUS jest prowadzenie działalności rehabilitacyjnej. Rolnicy, którzy ulegli wypadkom przy pracy lub cierpią na przewlekłe choroby zawodowe, mogą skorzystać z turnusów rehabilitacyjnych finansowanych przez KRUS. Tego typu wsparcie pozwala na szybszy powrót do zdrowia i pełnej aktywności zawodowej. 

KRUS jest również odpowiedzialny za koordynację zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej. Oznacza to, że rolnicy pracujący w innych krajach UE mają prawo do świadczeń ubezpieczeniowych zgodnie z zasadami obowiązującymi w Polsce, a także mogą korzystać z zagranicznych systemów ubezpieczeń społecznych. 

Dodatkowo KRUS zajmuje się obsługą ubezpieczenia zdrowotnego rolników i ich rodzin. Rolnicy objęci ubezpieczeniem w KRUS mają prawo do świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone w ZUS, co zapewnia im dostęp do publicznej służby zdrowia.

Krytyka i kontrowersje

KRUS, pomimo swojego znaczenia dla rolników, jest instytucją podlegającą krytyce. Jednym z głównych zarzutów jest replikowanie struktur administracyjnych istniejących już w ramach ZUS. Koszty własne funkcjonowania KRUS wynoszą do 5% obracanych środków, podczas gdy w przypadku ZUS jest to jedynie 3%. Ponadto, rozwój systemu informatycznego KRUS napotkał poważne opóźnienia i problemy. Do 2009 roku miał być w pełni funkcjonalny, jednak nadal nie działał w 2012 roku, pomimo wydania na niego 27 milionów euro.

W raporcie Najwyższej Izby Kontroli (NIK) z 2013 roku wskazano na niską skuteczność weryfikacji uprawnień osób zarejestrowanych jako rolnicy. Około 30% zbadanych przypadków nie spełniało kryteriów uprawnień do ubezpieczeń rolniczych. Dodatkowo dochodziło do sytuacji, w których składki odprowadzane były zarówno do NFZ przez KRUS, jak i ZUS, co stanowiło zbędne obciążenie finansowe. Rosnące koszty własne KRUS przy spadku liczby ubezpieczonych stanowią dodatkowy problem, który wpływa na efektywność zarządzania środkami.

Znaczenie KRUS dla rolników

KRUS jest instytucją o ogromnym znaczeniu dla rolników w Polsce. Zapewnia szeroki zakres ubezpieczeń społecznych, które stanowią wsparcie w razie choroby, wypadku czy na starość. Finansowanie działalności KRUS opiera się głównie na dotacjach z budżetu państwa, co podkreśla jego strategiczną rolę w systemie zabezpieczenia społecznego. 

Oprócz standardowych świadczeń emerytalno-rentowych, KRUS realizuje także zadania związane z prewencją wypadków, edukacją oraz rehabilitacją rolników. Działania te mają na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości życia w gospodarstwach rolnych. 

KRUS to system ubezpieczeń społecznych, ale także instytucja wspierająca rozwój i bezpieczeństwo polskiego rolnictwa. Dzięki jego działalności, rolnicy mogą czuć się bezpieczniej i pewniej, wiedząc, że w razie potrzeby mogą liczyć na pomoc i wsparcie.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania dotyczące KRUS

 1. Co to jest KRUS?
  KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) jest instytucją ubezpieczeniową zajmującą się świadczeniami emerytalno-rentowymi oraz wypadkowymi dla osób pracujących w rolnictwie.
 2. Kto podlega ubezpieczeniu w KRUS?
  Obowiązkowo ubezpieczeniu w KRUS podlegają rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników oraz osoby pobierające rentę rolniczą.
 3. Jakie są zasady przystąpienia do KRUS?
  Aby przystąpić do KRUS, należy prowadzić gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha przeliczeniowego lub 1 ha fizycznego oraz opłacać składki.
 4. Jakie świadczenia oferuje KRUS?
  KRUS oferuje emerytury rolnicze, renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenia z tytułu wypadków przy pracy rolniczej.
 5. Jak obliczyć wysokość emerytury rolniczej?
  Wysokość emerytury rolniczej zależy od okresu opłacania składek oraz liczby lat prowadzenia gospodarstwa rolnego. Minimalna emerytura wynosi obecnie 1050 zł.
 6. Kiedy przysługuje renta rolnicza?
  Renta rolnicza przysługuje w przypadku całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym spowodowanej wypadkiem, lub chorobą.
 7. Jak długo przysługuje zasiłek macierzyński w KRUS?
  Zasiłek macierzyński w KRUS przysługuje przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka lub 65 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka.
 8. Czy można przenieść składki z ZUS do KRUS?
  Tak, istnieje możliwość przeniesienia składek z ZUS do KRUS w przypadku podjęcia pracy w gospodarstwie rolnym. Należy jednak spełnić określone warunki.
 9. Jak zgłosić wypadek przy pracy rolniczej?
  Wypadek przy pracy rolniczej należy zgłosić do najbliższej placówki terenowej KRUS w ciągu 14 dni od daty zdarzenia.
 10. Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat KRUS?
  Więcej informacji na temat KRUS, świadczeń i zasad ubezpieczenia można uzyskać na stronie internetowej www.krus.gov.pl lub w najbliższej placówce terenowej KRUS.