Rolnicy w Polsce, podobnie jak ich małżonkowie i domownicy, mają obowiązek samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. W trzecim kwartale 2024 roku weszły w życie nowe stawki składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Zmiany te mają istotny wpływ na budżety rolników oraz zasady ich ubezpieczenia, co wymaga szczegółowego omówienia.

Obowiązek opłacania składek KRUS

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników spoczywa na rolniku, nawet jeśli działalność rolnicza prowadzona jest przez kilka osób na wspólny rachunek. W takich przypadkach odpowiedzialność za opłacanie składek jest solidarna, co oznacza, że każda z zaangażowanych osób jest zobowiązana do uregulowania składek.

W skład ubezpieczeń, za które należy odprowadzać składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), wchodzą: ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe.

Wysokość składek w III kwartale 2024 roku

Zgodnie z uchwałą Nr 5 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 czerwca 2024 roku, wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w trzecim kwartale 2024 roku została ustalona na 60,00 zł.

Składka ta dotyczy rolnika, jego małżonka, domownika oraz pomocnika rolnika, którzy są ubezpieczeni przez cały miesiąc. Jeżeli ubezpieczenie obejmuje rolnika, małżonka lub domownika na wniosek w ograniczonym zakresie, składka ta wynosi jedynie 20,00 zł miesięcznie.

Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie

Podstawowa składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosi 60,00 zł miesięcznie za każdą osobę ubezpieczoną przez cały miesiąc. To oznacza, że rolnik, jego małżonek, domownik oraz pomocnik rolnika muszą w całości uiścić tę kwotę, jeśli są objęci pełnym zakresem ubezpieczenia. Natomiast, w sytuacji, gdy ubezpieczenie jest ograniczone, składka wynosi 1/3 pełnej kwoty, czyli 20,00 zł miesięcznie.

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe zależy od wysokości emerytury podstawowej, która w czerwcu 2024 roku wynosiła 1602,86 zł. Na tej podstawie podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, ich małżonków oraz domowników w trzecim kwartale 2024 roku została ustalona na 160,00 zł. Jest to kwota, która ma zapewnić zabezpieczenie socjalne dla rolników i ich rodzin w przyszłości.

Dodatkowe składki dla dużych gospodarstw rolnych

Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni przekraczającej 50 ha przeliczeniowych są zobowiązani do opłacania dodatkowych składek emerytalno-rentowych. Wielkość dodatkowej składki zależy od wielkości gospodarstwa:

  • Dla gospodarstw o powierzchni do 100 ha przeliczeniowych, składka wynosi 12% emerytury podstawowej, czyli 192,00 zł miesięcznie.
  • Dla gospodarstw o powierzchni powyżej 100 ha do 150 ha przeliczeniowych, składka wynosi 24% emerytury podstawowej, co daje 385,00 zł miesięcznie.
  • Dla gospodarstw o powierzchni powyżej 150 ha do 300 ha przeliczeniowych, składka wynosi 36% emerytury podstawowej, czyli 577,00 zł miesięcznie.
  • Dla gospodarstw o powierzchni powyżej 300 ha przeliczeniowych, składka wynosi 48% emerytury podstawowej, co daje 769,00 zł miesięcznie.

Te dodatkowe składki mają na celu zabezpieczenie emerytalne rolników prowadzących duże gospodarstwa rolne, które generują większe dochody i wymagają większych nakładów finansowych.

Nowe stawki składek KRUS wprowadzone w trzecim kwartale 2024 roku mają istotny wpływ na budżety rolników oraz na system ich ubezpieczeń społecznych. Rolnicy, ich małżonkowie i domownicy muszą dokładnie śledzić te zmiany, aby upewnić się, że ich składki są opłacane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opłacanie składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe jest obowiązkiem prawnym, ale również istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego dla rolników i ich rodzin.