Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji I.11 Premie dla młodych rolników, realizowany w 2024 roku w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Jest to kolejna inicjatywa mająca na celu wspieranie młodych ludzi rozpoczynających działalność rolniczą, poprzez finansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Cel i zakres programu

Interwencja I.11 Premie dla młodych rolników ma na celu ułatwienie startu i rozwój działalności rolniczej przez młodych rolników. Pomoc przyznawana jest na inwestycje związane z wytwarzaniem nieprzetworzonych produktów rolnych oraz ich przygotowaniem do sprzedaży. Obejmuje to szeroki zakres działań, od inwestycji budowlanych i zakupów nieruchomości, przez zakup maszyn i urządzeń, po inwestycje w wartości niematerialne i prawne, takie jak programy komputerowe wspierające działalność rolniczą.

Podmioty uprawnione do wsparcia

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 18 lat, ale nie przekroczyły 41 lat. Istotnym wymogiem jest rozpoczęcie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku lub jej niepodjęcie do momentu aplikowania.

Wnioskodawcy muszą posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów i zobowiązać się do posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub ich uzupełnienia w ciągu trzech lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Warunki finansowe i struktura wypłaty

Program przewiduje przyznanie pomocy w formie płatności ryczałtowej, której całkowita kwota wynosi 200 tysięcy złotych. Środki te będą wypłacane beneficjentom w dwóch ratach: pierwsza rata, wynosząca 70% kwoty przyznanej pomocy, czyli 140 tysięcy złotych, oraz druga rata, stanowiąca 30% kwoty pomocy, czyli 60 tysięcy złotych. Taka struktura wypłat ma na celu zapewnienie młodym rolnikom środków na początkowe inwestycje oraz motywowanie do kontynuowania działalności i realizacji przedstawionego biznesplanu.

Procedura składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji, dostępnego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Termin składania wniosków został określony na okres od 19 czerwca 2024 r. do 16 sierpnia 2024 r. Warto podkreślić, że elektroniczny sposób składania wniosków jest wygodny, ale również pozwala na sprawne i efektywne przetwarzanie aplikacji przez Agencję.

Regulamin i dostępne środki

Szczegółowe warunki przyznania pomocy określa „Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.11 Premie dla młodych rolników dla naboru przeprowadzonego w 2024 r.”, który jest dostępny na stronie ARiMR. Regulamin ten zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące kryteriów oceny wniosków, warunków wypłaty środków oraz obowiązków beneficjentów.

ARiMR przeznaczyła na realizację tego naboru 811 milionów złotych, co powinno wystarczyć na wsparcie dużej liczby młodych rolników w całym kraju.

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z procesem składania wniosków ARiMR udostępnia możliwość kontaktu z Departamentem Działań Premiowych. Pytania można kierować telefonicznie pod numerem 22 595 06 20 lub mailowo na adres [email protected]. Konsultanci ARiMR są dostępni, aby udzielić niezbędnych informacji i wsparcia w procesie aplikacyjnym.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji I.11 Premie dla młodych rolników to znakomita okazja dla młodych ludzi pragnących rozpocząć i rozwijać działalność rolniczą. Program ten oferuje wsparcie finansowe, które może zostać przeznaczone na różnorodne inwestycje w gospodarstwach rolnych. Dzięki temu młodzi rolnicy mają szansę na dynamiczny rozwój swoich działalności, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do wzrostu efektywności i konkurencyjności polskiego rolnictwa.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/premie-dla-mlodych-rolnikow—nabor-wnioskow-od-19-czerwca-do-16-sierpnia-2024-r